BUSINESS & IT STRATEGY CONSULTING

Cio Network

Jádrem projektu CIO Network je výměna zkušeností a znalostí v rámci série klubových setkání manažerů tuzemských podniků a institucí s přestaviteli dodavatelů ICT.
Na těchto setkáních jsou tak prezentovány nejen výsledky mapování využití ICT v jednotlivých vertikálních segmentech tuzemské ekonomiky a související praktické zkušenosti s využitím ICT, ale v návaznosti na ně také nejnovější trendy rozvoje využití  ICT v českých podnicích s důrazem na možnosti jejich praktického využití podle aktuálních priorit účastníků setkání.

KOMU JSOU SETKÁNÍ CIO Network URČENA

Klubová setkání projektu CIO Network jsou ideální platformou pro získávání informací o aktuálním stavu a trendech využití ICT v jednotlivých vertikálních segmentech české ekonomiky a pro vzájemnou výměnu zkušeností a diskusi zejména pro:
 • manažery útvarů IT a další představitele managementu institucionálních uživatelů ICT z řad tuzemských podniků a institucí,
 • představitele dodavatelů ICT řešení, jež by mohla tuzemským podnikům a institucím
  z příslušného vertikálního segmentu české ekonomiky napomoci k udržení a k dalšímu zvyšování jejich konkurenceschopnosti,
 • analytiky a konzultanty, kteří se zabývají přínosy a úskalími využití ICT v příslušných vertikálních segmentech české ekonomiky či v tuzemské ekonomice jako celku.

ČÍM SE KLUBOVÁ SETKÁNÍ CIO Network LIŠÍ

Setkání CIO Network vytváří prostor pro neformální setkání dodavatelské a uživatelské veřejnosti,
a to v přátelském komunitním prostředí, které napomáhá výměně praktických informací a zkušeností
a které tak účinně eliminuje rizika jednostranné komunikace s jejími pasivními příjemci.
Díky bezprostřední návaznosti projektu CIO Network na průběžné mapování aktuálních potřeb a priorit tuzemských podniků ve sféře využití ICT v různých vertikálních segmentech české ekonomiky získávají účastníci setkání CIO Network též unikátní informace o stavu ICT v tuzemských komerčních podnicích a institucích, jež jsou bezprostředně využitelné pro plánování dalšího rozvoje ICT v této sféře.
Setkání CIO Network tak nejsou jenom obvyklými odbornými konferencemi či semináři, čemuž odpovídá i výběr místa konání jednotlivých setkání. Namísto sterilních hotelových konferenčních prostor jsou tak upřednostňována zajímavá místa, jejichž celková atmosféra i zázemí podporuje přátelskou klubovou atmosféru (to vše samozřejmě při vysokém standardu konferenčního servisu).
Zcela unikátní konkurenční výhodou oproti ostatním konferencím je skutečnost, že se účastníci setkání CIO Network rekrutují zejména ze skupiny uživatelů ICT, kteří se prostřednictvím osobní komunikace s našimi analytiky podíleli na získávání aktuálních informací o využití ICT v jejich oboru. Díky tomu jsou tak již během přípravy programové náplně jednotlivých setkání CIO Network dostupné informace o aktuálních prioritách rozvoje ICT na straně konkrétních účastníků setkání, kteří se k účasti na něm již registrovali, čemuž je možné cíleně přizpůsobit obsah vystoupení jednotlivých přednášejících i témata celých programových bloků setkání a navazujících panelových diskusí.
Na rozdíl od jiných konferencí a seminářů jsou také po skončení příslušných setkání CIO Network dostupné např. informace o souhrnné koupěschopné poptávce, kterou reprezentovali účastníci těchto setkání, kteří se jich skutečně zúčastnili, o jimi předpokládané výši investic do ICT ve střednědobém horizontu, o skladbu dílčích částí IS, které účastníci příslušných setkání využívají aj. Tyto informace jsou tak bezprostředně využitelné např. pro potřeby ověření účelnosti úsilí a finančních prostředků vynaložených na přípravu příslušných setkání CIO Network jeho aktivními účastníky, díky čemuž jsou setkání CIO Network ve srovnání s ostatními konferencemi a semináři pořádanými jinými subjekty v tomto ohledu zcela unikátní (přičemž po dohodě a předložení seznamu podniků, z nichž se rekrutovali účastníci jiných konferencí, jsme pro srovnání připraveni poskytnout tytéž informace i o těchto akcích, které jsou pro jejich pořadatele nedostupné).


ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ A PARTNERSKÁ PODPORA

Pořadatelé:  Ing. Lubomír Karpecki
Mediální partner:  IDG, GRADA

ANALYZOVANÉ SEGMENTY ČESKÉ EKONOMIKY V ROCE 2012

Setkání CIO Network navazují na mapování aktuálního stavu a trendů využití ICT v příslušných vertikálních segmentech české ekonomiky. Toto mapování, které probíhá již dvanáctým rokem, zahrnuje bezmála tisícovku významných tuzemských podniků a institucí z více než čtyřiceti vertikálních segmentů české ekonomiky. Výsledky tohoto mapování jsou prezentovány na klubových setkáních CIO Network a vybrané výstupy pak publikovány v odborném tisku.

KLUBOVÁ SETKÁNÍ CIO Network V ROCE 2012

OS

ICT V OBCHODNÍCH ŘETĚZCÍCH A POTRAVINÁŘSTVÍ

8. listopad 2012

Praha

PŘÍNOSY ÚČASTI NA KLUBOVÝCH SETKÁNÍCH CIO NETWORK

 • získání podrobných informací o aktuálním stavu a trendech využití ICT v příslušných vertikálních segmentech české ekonomiky, které lze následně využít při plánování dalších aktivit a jejich argumentační podpoře,
 • výše zmíněné informace lze přímo využít též v rámci řízených panelových diskusí o přínosech a úskalích využití ICT, jichž se zúčastní jak představitelé podniků a institucí z příslušných segmentů české ekonomiky či ze segmentů příbuzných, tak také představitelé dodavatelů ICT,
 • v rámci programu jednotlivých klubových setkání je věnován dostatečný časový prostor také pro individuální navazování osobních kontaktů a neformální diskusi či výměnu zkušeností s představiteli obou výše zmíněných skupin subjektů.


NEJBLIŽŠÍ KLUBOVÉ SETKÁNÍ

CIO Network - ICT V OBCHODNÍCH ŘETĚZCÍCH A POTRAVINÁŘSTVÍ

PODMÍNKY ÚČASTI NA KLUBOVÉM SETKÁNÍ CIO NETWORK

Základní účastnický poplatek 2.990 Kč + DPH*
Účastnický poplatek pro uživatele ICT (NON-dodavatele ICT) 100% sleva z poplatku

* uvedené podmínky neplatí pro účast na Výroční konferenci - informujte se o podmínkách účasti.Výše uvedené poplatky zahrnují:

 • účast jedné osoby z řad jedné společnosti (fakturačního subjektu) na jednom klubovém setkání
 • kompletní materiály pro účastníka setkání
 • občerstvení (snídaně, oběd, coffee break)
 • v případě zájmu - získání prezentovaných informací v elektronické podobě

Účastnický poplatek je splatný před konáním akce na základě zálohové faktury, daňový doklad bude vystaven v zákonné lhůtě po proběhnutí setkání.


Storno podmínky:

Při stornování přihlášky do 1 týdne před akcí nejsou uplatňovány žádné sankce. Pokud dojde ke stornování přihlášky v době kratší než 7 dnů před akcí, je splatný celý účastnický poplatek, přičemž je samozřejmě možné domluvit zastoupení účastníka.

Print


BITS CONSULTING - Ing. Lubomír Karpecki
info@cionetwork.cz