BITS Consulting

[5. 3. 2013] Tisková zpráva - CIO Network

 

Analýza CIO Network: Reálné přínosy ERP aplikací jsou velmi závislé na míře jejich komplexního využití

 

Praha, 25. 2. 2013 - Podrobná analýza detailních informací o využití ERP aplikací získaných osobním dotazováním představitelů stovek významných tuzemských podniků a institucí z komunity CIO Network zpochybňuje závěry marketingových průzkumů, jež nezohledňují komplexnost využití těchto aplikací.

 Představitelé podniků a institucí, kteří zodpovídají za výběr a nasazení podnikových aplikací, mohou být zmateni přívalem marketingových informací, jež se na ně z různých zdrojů valí. Podle referencí uváděných dodavateli ERP aplikací totiž využívají mnohé větší i menší tuzemské podniky a instituce souběžně hned několik takovýchto aplikací.

 V případě již využívaných či nově nasazovaných ERP aplikací tak rostou nároky na jejich flexibilitu a otevřenost při integraci s dalšími stavebními kameny stále komplexnějších informačních systémů  a to již zdaleka nejen v segmentu velkých podniků s velmi širokými spektrem podnikových procesů, nýbrž ve stále větší míře též ve velmi dynamickém segmentu středně velkých podniků s 250 až 1000 pracovníků, shrnul poznatky ze svých mnohaletých cest po tuzemských podnicích vedoucí projektu CIO Network Lubomír Karpecki, a dodal: Z analýzy velmi detailních informací o využití ERP-aplikací získaných prostřednictvím osobních rozhovorů s představiteli stovek takovýchto tuzemských podniků a institucí přitom vyplývá, že někteří dodavatelé ERP aplikací se díky tomu sice mohou mezi svými referencemi pochlubit velkými počty instalací dílčích částí jejich ERP aplikací v různých podnicích a institucích, avšak o skutečně celopodnikové nasazení nejde v řadě z těchto případů ani vzdáleně.

 Za nutnou, avšak nikoliv postačující podmínku skutečně celopodnikového využití ERP aplikací lze totiž v komerčních podnicích považovat využití jejich funkcionalit ve sféře komplexního finančního řízení a controllingu, které je obvykle integrujícím prvkem řízení všech navazujících podnikových procesů včetně procesů oborově specifických.

Výše zmiňovaný pohled tak sice eliminuje vliv zavádějících referencí zahrnujících nezřídka mj. i velmi okrajové instalace dílčích částí ERP aplikací, jež jsou v relativně velkém počtu podniků využívány jen velmi malými počty jejich pracovníků např. pro vedení legislativně velmi specifických personálních či mzdových agend nebo pro komunikaci s bankami, celními úřady apod. Za vskutku celopodnikové v pravém smyslu tohoto slova však lze považovat využití ERP aplikací pouze v těch případech, kdy jsou tyto aplikace využívány souběžně také alespoň pro základní podporu oborově specifických aktivit příslušných podniků a institucí, jako je tomu např. ve výrobních podnicích ve sféře plánování a řízení jejich výroby.

Teprve takovéto detailní informace o celkovém rozsahu nasazení ERP aplikací a o míře jejich využití při podpoře klíčových procesů, jež byly získány věrohodným způsobem od dostatečně rozsáhlého vzorku kompetentních představitelů institucionálních uživatelů těchto aplikací z relevantních vertikálních segmentů české ekonomiky, lze tedy smysluplně využít nejen při výběru nejvhodnějších ERP aplikací jejich budoucími uživateli, nýbrž i při získávání informací o reálném využití ERP aplikací a potřebách jejich uživatelů z pohledu jejich dodavatelů.

 

 Pro více informací o analýze využití ERP aplikací a dalších aktivitách v rámci komunity CIO Network prosím kontaktujte:

Lubomír Karpecki
CIO Network
+420 603 524 172
lubomir.karpecki@cionetwork.cz

Miroslav Fribert
Myr Communication
+420 284 080 266
miroslav@myr.cz

 

Jádrem projektu CIO Network je již patnáctým rokem systematické mapování aktuálního stavu a trendů využití ICT v jednotlivých vertikálních segmentech komerční části české ekonomiky. Takto získávané poznatky a informace jsou průběžně prezentovány a diskutovány na oborových i tematických setkáních komunity CIO Network, na nichž si vyměňují své poznatky a zkušenosti a navazují nové profesní kontakty manažeři mnoha set významných tuzemských podniků a institucí s odbornými konzultanty a dodavateli různých typů ICT-řešení.